D?ch v? s?a ch?a iPhone 6|6s|6 plus| 6s plus uy tín chính hãng

D?ch v? s?a ch?a iPhone 6| 6s là nh?ng gì mà khách hàng ?ang mu?n tìm ki?m? B?n s? h?u chi?c ?i?n tho?i iPhone 6 và mong mu?n s?a nó t?i nh?ng ??a ch? uy tín? V?y ?ây chính là n?i b?n nên t?i v?i chi?c iPhone c?a mình. Thành H?ng c?a chúng tôi, v?i h?n 5 n?m trong ngh?, cung c?p các d?ch v? s?a ch?a t? d? cho ??n ph?c t?p cho iPhone t? tr??c ??n nay. Chúng tôi có m?t ??i ng? nhân viên tài n?ng, th??ng xuyên ???c ?ào t?o và nâng c?p tay ngh?. S? d?ng nh?ng máy móc hi?n ??i cho công vi?c, trang thi?t b? chính hãng. Linh ki?n m?i 100%, cam k?t ?em t?i ch?t l??ng t?t nh?t cho khách hàng, b?o ??m thi?t b? s?a xong s? trông nh? m?i.

2593214_iphone6plus_teardown_19_2jjp6fsmpqsb1

D?ch v? s?a ch?a ?i?n tho?i iPhone 6 uy tín

Khi nào b?n c?n s?a ch?a iPhone 6, Iphone 6s

Gi?ng nh? bao thi?t b? di ??ng cao c?p khác hi?n nay, iPhone 6 v?i nhi?u công ngh? hi?n ??i ???c tích h?p nh?m ?em t?i nh?ng tr?i nghi?m ng??i dùng tuy?t v?i nh?t. ?i kèm v?i ?i?u ?ó chính là nh?ng v?n ?? mà máy g?p ph?i s? nhi?u h?n và ?òi h?i ng??i th? s?a ch?a ph?i có thay ngh? t?t và chuyên sâu ??m nh?n. V?i m?t l?i nh? nh? loa tho?i hay camera cho t?i màn hình, m?t kính g?p v?n ?? khách hàng c?ng c?n l?u ý và nên tìm ??n ??a ch? s?a ch?a iPhone 6 uy tín nh?t, b?i vì trên 1 t?ng th? n?u s? d?ng lâu l?i ?ó có th? s? ?nh h??ng t?i nh?ng ch?c n?ng khác, gây b?t ti?n cho ng??i dùng.

Các b?n ??ng quá lo l?ng khi nghe t?i nh?ng ?i?u trên, v?i công ngh? hi?n nay m?i v?n ?? c?a iPhone 6 ??u có th? kh?c ph?c ???c. ?ã có nhi?u ??a ch? uy tín cam k?t r?ng s?a ch?a thành công 100% gi?ng nh? Thành H?ng chúng tôi. Tuy nhiên, l?i cam k?t là m?t chuy?n, các b?n nên tìm hi?u th?t k? tr??c khi t?i nh?ng ??a ch? ?ó s?a ch?a. M?t chi?c ?i?n tho?i cao c?p nh? iPhone 6 s? r?t d? là ??i t??ng nh?m t?i c?a nh?ng c?a hàng kém ch?t l??ng, r?t có th? linh ki?n h? s? d?ng là hàng kém ch?t l??ng, quá trình thay th? không t??ng minh có th? d?n ??n tráo ??i linh ki?n máy. Th?t s? r?t ?áng lo ng?i.

V?y nên, xin c?nh báo thêm l?n n?a, các b?n nên tìm hi?u th?t rõ v? ??a ch? c?ng nh? quy trình h? làm vi?c s?a ch?a iPhone 6 ?? tránh nh?ng ?i?u ?áng ti?c không ?áng có ho?c t?i ngay v?i Thành H?ng Mobile, chúng tôi có quy trình làm vi?c rõ ràng, khách hàng ???c ki?m tra linh ki?n tr??c khi thay th? và tr?c ti?p theo dõi nhân viên k? thu?t thao tác s?a ch?a.

B?ng giá d?ch v? s?a ch?a iPhone 6

B?ng giá bao g?m nh?ng d?ch v? ???c khách hàng s? d?ng nhi?u nh?t t?i Thành H?ng, t?i ?ây các b?n có th? tham kh?o v? m?c giá cùng v?i th?i h?n b?o hành cho t?ng d?ch v?.

 

STT Màn hình iPhone Giá thành B?o hành
1 Thay màn hình iPhone 6 1.500.000 VN? 12 tháng
2 Thay màn hình iPhone 6 Plus 2.500.000 VN? 12 tháng
3 Thay pin iPhone 6 700.000 VN? 6 tháng
4 Thay pin iPhone 6 Plus 500.000 VN? 6 tháng
5 Thay vi?n iPhone 6 250.000 VN? Liên h?
6 Thay vi?n iPhone 6 Plus 300.000 VN? Liên h?
6 Thay màn hình iphone 6s  Liên h?  
7 Thay màn hình iphone 6s Plus  Liên h?  
8 Thay pin iphone 6s  Liên h?         
9 Thay pin iphone 6s Plus  Liên h?  
10 Thay cáp s?c iphone 6  Liên h?  
11 THay loa iphone 6  Liên h?  
12 Thay v? iphone 6s  Liên h?  
13 Thay cáp ngu?n iphone 6|6s  Liên h?  
14 s?a iphone 6|6s m?t sóng  Liên h?  
15 s?a iphone 6s|iphone 6 ch?t ngu?n  Liên h?  

L?u ý: Giá bên trên ch?a bao g?m công tháo l?p, do v?y các b?n vui lòng c?ng thêm t? 100.000 VN? cho ??n 200.000 VN? ?? có m?c giá cho d?ch v? s?a ch?a.

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u nh?ng linh ki?n trôi n?i, gi? m?o ??n t? Trung Qu?c v?i ch?t l??ng kém h?n r?t nhi?u hàng chính hãng. Ngoài ra có m?t s? trung tâm còn s? d?ng linh ki?n c?a hàng nh?ng ?ã qua s? d?ng ho?c tháo máy. Do v?y khách hàng nên chú ý ki?m tra linh ki?n tr??c khi ??ng ý d?ch v? s?a ch?a iPhone 6 c?a mình.

M?c giá mà chúng tôi cung c?p bên trên có th? ?ã ???c thay ??i ?? phù h?p v?i th? tr??ng nh?ng ch?a k?p c?p nh?t t?i ?ây, các b?n vui lòng liên h? theo Hotline 0985.023.023 ?? ???c nhân viên chúng tôi báo giá chính xác t?i th?i ?i?m ?ó c?ng nh? gi?i ?áp th?c m?c v? d?ch v?.

Quy trình thay th? s?a ch?a ?i?n tho?i iPhone 6

Thành H?ng Mobile chúng tôi v?i ??i ng? k? thu?t viên chuyên nghi?p luôn c?p nh?t nh?ng công ngh? m?i và tuân th? theo m?t quy trình s?a ch?a rõ ràng, nh?m ?em t?i s? minh b?ch cho các d?ch v? c?a mình t?o s? an tâm tuy?t ??i cho khách hàng ??n s?a ch?a iPhone 6. Không nh?ng v?y khách hàng ???c ki?m tra linh ki?n và theo dõi nhân viên ti?n hành thao tác. ?ây là ?i?u mà nh?ng ??a ch? kém uy tín không h? cung c?p cho khách hàng, khách khi t?i s? d?ng d?ch v? s? không th? bi?t thi?t b? c?a mình ???c s?a ch?a ra sao, li?u có b? tráo ??i gì không, không nh?ng v?y r?t có th? thi?t b? sau khi s?a t?i nh?ng n?i th? này mau chóng l?i b? l?i và s? m?t r?t nhi?u th?i gian ?? ?i b?o hành.

Quy trình thay m?t kính Nokia bao g?m 5 b??c

B??c 1: Nhân viên ti?p ?ón khách hàng, ti?p nh?n d?ch v? b?o hành ho?c yêu c?u s?a ch?a c?a khách hàng.

B??c 2: Xác ??nh nguyên nhân x?y ra l?i, th?ng nh?t d?ch v? s?a ch?a iPhone 6 v?i khách hàng.

B??c 3: Ti?n hành quá trình s?a ch?a, kh?c ph?c s? c? (v?i d?ch v? thay th? s? ki?m tra linh ki?n m?i tr??c khi ti?n hành)

B??c 4: V? sinh máy bên trong và ngoài tr??c khi bàn giao.

B??c 5: Ki?m tra l?i ch?t l??ng d?ch v?, bàn giao và vi?t gi?y b?o hành cho khách hàng hoàn t?t th? t?c thanh toán.

sua-chua-iphone-6

Nhân viên làm vi?c t?i Thành H?ng

L?i ích khi khách hàng s? d?ng d?ch v? t?i Thành H?ng Mobile

Thành H?ng Mobile ???c bi?t ??n là ??a ?i?m uy tín, chuyên cung c?p các d?ch v? s?a ch?a chính hãng. V?i tiêu chí ?em t?i d?ch v? t?t nh?t hi?n nay, chúng tôi không ng?ng nâng c?p và ??i m?i công ngh?. Nhân viên k? thu?t luôn mày mò tìm nh?ng ph??ng pháp kh?c ph?c và s?a l?i t?t nh?t cho thi?t b?. Áp d?ng nh?ng h? th?ng máy móc tân ti?n vào công vi?c. Khi t?i v?i chúng tôi, các b?n s? ???c tr?i nhi?m d?ch v? tuy?t v?i nh?t và t?t nh?t hi?n gi?. V?i uy tín c?a mình, chúng tôi b?o ??m ?i?u ?ó.

  • S?a ch?a iPhone 6 nhanh chóng và chu?n xác, th?i gian ch? t? 30 - 45 phút
  • Cam k?t không gi? l?i máy qua ngày, b?o qu?n thi?t b? c?n th?n trong su?t quá trình s?a ch?a
  • Khách hàng ???c tr?c ti?p theo dõi nhân viên chúng tôi làm vi?c, tháo l?p thi?t b?
  • B?o hành dài h?n cho linh ki?n v?i th?i gian lên t?i 12 tháng (tùy t?ng d?ch v?)
  • Linh ki?n cam k?t chính hãng, m?i 100% c?a nhà s?n xu?t
  • S?a ch?a cho ?i?n tho?i iPhone 6 v?i m?c giá r?

D?ch v? thay màn hình iPhone 6

 

Thông tin d?ch v? c?ng nh? giá bao nhiêu vui lòng liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n quý khách quan tâm t?i d?ch v? s?a ch?a iPhone 6 c?a trung tâm Thành H?ng Mobile. R?t hân h?nh ti?p ?ón quý khách.

T? khóa tìm ki?m liên quan:

  • s?a ?i?n tho?i iPhone 6
  • s?a ch?a iPhone 6 giá r?
  • ??a ch? s?a ch?a iPhone 6
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile